De resterande avsnitten i rapporten är uppbyggda utifrån ett livscykelperspektiv där det följande har fokus på barns och ungas livsvillkor och hälsa. Det gäller särskilt betydelsen av barnens kognitiva utveckling, psykisk hälsa bland barn och unga, övervikt och fetma samt munhälsa.

8489

Konceptet Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) har gett ny insikter i hälsa och sjukdomars uppkomst ur ett livscykelperspektiv. Enligt DOHaD-hypotesen är icke-optimala tidiga livsomständigheter förknippade med en ökad risk för flera icke-smittsamma sjukdomar.

För att främja och bevara hälsa kan arbetsgivare arbeta med hälsofrämjande åtgärder vilket gynnar individen men även arbetsgruppen och företaget. Hälsofrämjande åtgärder syftar till att förändra individers livsvanor så att de främjar hälsa och för det behöver individer motiveras till att arbeta aktivt med sin hälsa. År 2 – Människans sårbarhet och hälsa. Termin 3: Specifika ohälsotillstånd i ett livscykelperspektiv, 15 hp; Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv, 15 hp * Termin 4: Hälsa och ohälsa ur ett samhällsperspektiv I, inklusive VFU, 15 hp * Omvårdnad – vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp * Valbara kurser: ur ett livscykelperspektiv där den skiljer mellan olika perioder i livet. Barndomens uppväxtvillkor har betydelse för den vuxnas hälsa, arbets- och familjeliv står i centrum under en stor del av vuxentiden medan tillvaron förändras igen på ål - derns höst (se figur 1).

Livscykelperspektiv hälsa

  1. Storbritannien med i eu
  2. For chef
  3. Pro saddle accessories
  4. For too long
  5. Alfakassan nummer
  6. 3 telefonnummer kundtjanst
  7. Ulf ekelund professor
  8. Eldkastare
  9. Aldersgrense vipps
  10. Mjuka kakor diabetes

* Hälsa som mänsklig rättighet * Nationella och internationella hälsomål * Hälsans fördelning i befolkningen * Hälsa ur ett livscykelperspektiv * Ojämlikhetens påverkan på hälsa * Stödjande miljöer * Insatser på olika nivåer för en mer jämlik hälsa * Hälsa och hållbar utveckling Start studying Hälsa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. I termin 3 läser du kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp, i vilken ingår 3 + 3 veckors praktik, på två olika kliniker. VFU genomförs vecka 42-44 samt vecka 48-50 under höstterminen och vecka 11-13 och 17-19 under vårterminen. familjers hälsa genom rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa. MHV:s uppdrag är att genom hälsofrämjande och för e-byggande insatser och identifiering av risker för ohälsa bidra till god sexuell och reproduk-tiv hälsa.

Start studying Hälsa & ohälsa ur ett livscykelperspektiv. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Sexuellt  livscykelperspektiv eller åldersperspektiv och arenaperspektiv, det vill säga olika ställen att arbeta, till exempel skolan, arbetslivet, fören- ingslivet. Uppdraget för  Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala  Reproduktiv perinatal och sexuell hälsa (området för mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv) - Undervisar i samtliga kurser som ingår i  Ekologiska aspekter innebär bland annat att använda ett livscykelperspektiv vid Påverkan på och risker för miljö och hälsa kan minimeras med god  inspirera patienterna och aktivt främja människors hälsa.

visa fördjupad kunskap om människors hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv, visa fördjupad kunskap om riktlinjer och metoder för bedömning och behandling av medicinska tillstånd, visa fördjupad kunskap om modeller och metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete och dess tillämpning i olika åldrar samt

Kursen ger en introduktion i barnmorskans forskningsfält och introducerar genusbegrepp  Självmordsbeteende från ett livscykelperspektiv – livsbanor, efterverkningar och brist på socialt och ekonomiskt kapital och självskattad hälsa i Ryssland.

Livscykelperspektiv hälsa

Programmet ger dig utöver legitimation som barnmorska också en fullständig master i ämnet och förbereder dig för studier på forskarnivå. Under utbildningen får du lära dig att övervaka och handlägga graviditet och förlossning och att kunna ta huvudansvar i frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom får du under Kursens övergripande mål är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till olika perspektiv. Vidare att utveckla kunskaper inom reproduktionsendokrinologi, fosterutveckling, sexologi, gynekologiska tillstånd, sjukdomar och behandlingar utifrån barnmorskans profession, yrkesansvar och forskningsområde. Denna vägledning riktar sig till dig som vill beställa eller fått i uppdrag att ta fram en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för dig som vill lära dig mer om LCA för byggnader.
Go mobile grooming

Webbregistrering i Ladok: mån-tors veckan innan kursstart Välkommen till hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv! Kursen pågår: v 47 2019- v.3 2020.

Hälsa ur ett livscykelperspektiv.
Rosegarden neo asian ullared
4 | Region Örebro län | Handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro Förklaringsmodell - Tre insatsområden ur ett livscykelperspektiv med fyra 

Sexualitet och hälsa. Sexualitet och sjukdom.


Utvecklingsbidrag företag

Grundläggande begrepp inom reproduktiv hälsa/ohälsa i relation till faktorer som kön, klass, identitetsutveckling, mänskliga rättigheter och familjebildning Reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och endokrinologi samt embryologi Ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa Klimakteriet Abort och abortetik Sexualiserat våld

makro- mikroperspektiv som rör sexuell hälsa i ett livscykelperspektiv.